Kommande evenemang

Flera evenemang >

NYHETER

Visa flera >

Välkommen till Vasa svenska församling! Vasasvsvart

Läs mera >

Anmälningsblanketter Vasasvsvart

Läs mera >

FACEBOOK

Barnverksamhet Vasasvsvart

Läs mera >

FRIVILLIGARBETE.FI

Läs mera >

Tillkännagivanden i Vasa svenska församling Vasasvsvart

Läs mera >

Kyrklig tidningstjänst informerar

Nu går det lättare och snabbare att bli medlem i kyrkan

Kyrkan har förnyat webbtjänsten Bli medlem i kyrkan. Tjänsten erbjuder ett enklare sätt att ansöka om inträde i kyrkan. I den förnyade tjänsten kan användaren identifiera sig med hjälp av bankkoder och då hämtas största delen av uppgifterna om den som vill bli medlem från befolkningsdatasystemet

Biskop Björn Vikström: Kyrkan behöver våga gå i dialog om viktiga frågor

På onsdag morgon gav biskop Björn Vikström en beskrivning av läge och tendenser i Borgå stift för de präster som samlats till stiftets synodalmöte i Åbo. I sin översikt lyfte biskopen fram utmaningar i form av sjunkande antal dop, konfirmationer, vigslar och gudstjänstdeltagare men också till exempel ett aktuellt behov av att rekrytera präster. Samtidigt visade han också möjligheter att utveckla församlingsarbetet i stiftet och kyrkan.

Stiftets präster oroliga över hur asylsökande bemöts

Borgå stifts präster är som bäst samlade till synodalmöte i Åbo och har tillsammans uttryckt sin oro över det bemötande asylsökande och papperslösa får av myndigheterna i Finland. De poängterar att oavsett ursprung och bakgrund ska alla bemötas respektfullt och människovärdigt.

Borgå stift fick sex nya diakoner

Vid diakonvigningen i Borgå domkyrka i söndags (18.9) vigdes Hanna Byskata, Linda Bäckman, Wiveca Eklund, Mari Johnson, Cecilia Kung och Birgitta Norrvik till diakoniämbetet. Kyrkoherden i Korsholms svenska församling Berndt Berg har valts till prästassessor i domkapitlet för tiden 1.10.2016–30.9.2019.

Kyrkans fyraårsberättelse för 2012-2015 godkändes

På plenum i Helsingfors den 20 september godkände kyrkostyrelsen kyrkans fyraårsberättelse för åren 2012-2015 och sände den vidare för behandling i kyrkomötet. Kyrkostyrelsen godkände också förslag till kyrkomötet om Kyrkans centralfonds och kyrkans pensionsfonds budget för 2017 och verksamhets- och ekonomiplan för 2017-2019.

Ärkebiskop Mäkinen: Flyktingarna behöver trygg rutt till Europa

Ärkebiskop Kari Mäkinen är bekymrad över flyktingarnas situation och den allt hårdare flyktingpolitiken i Europa. Mäkinen lyfte upp frågan då han öppnade evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands EU-delegations möte på måndag 19.9.2016.

Lovén sökte kyrkoherdetjänst i Kyrkslätt svenska församling

Kyrkoherdetjänsten i Kyrkslätt svenska församling lockade en sökande medan en kaplanstjänst i Vasa svenska församling och en kaplantjänst i Borgå svenska församling lockade tre sökande vardera.

Diakonibarometern 2016: Det är allt svårare att få hjälp i Finland

Diakonibarometern 2016 offentliggörs fredagen den 23 september på kyrkans diakonidagar i Åbo. I diakonibarometern har man sammanställt evangelisk-lutherska kyrkans diakoniarbetares uppfattningar om hur det är att vara sämre lottad i Finland.

Gudstjänstproducenter fick förtjänsttecken

I söndags firade radiogudstjänsten 90 år. I samband med jubiléet den 11 september fick tilldelades tre personer kyrkliga förtjänsttecken.

Radiogudstjänsten fyller 90 – lika gammal som Yle

Radiogudstjänsten fyller jämna 90 år. Den hör till de äldsta programmen i Yles programtablå. Den första svenska gudstjänsten radierades från Johanneskyrkan i Helsingfors 12.9.1926, bara tre dagar efter att Rundradion hade inlett sin nationella sändningsverksamhet. Samma dag sändes en finsk gudstjänst från Tammerfors domkyrka.

Tillgänglig pilgrimsrutt fick kyrkans pris för miljöfostran

Partaharju verksamhetscenter och deras pilgrimsrutt och tillgängliga naturstig fick Kyrkostyrelsens pris för miljöfostran 2016. Partaharju verksamhetscenter i Pieksämäki har aktivt verkat för att bygga tillgängliga friluftsmöjligheter. Det har länge funnits en efterfrågan på friluftsmöjligheter för rullstolsburna.

Biskopsmötets redogörelse: Det finns rum i kyrkan för olika familjer

Biskopsmötet gav på onsdag 31.8.2016 en redogörelse om kyrkans äktenskapssyn. Med anledning av den nya äktenskapslagen som träder ikraft i mars 2017 hade kyrkomötet i november ifjol bett biskopsmötet göra en redogörelse om kyrkans äktenskapssyn och varje människas omistliga värde som stöd åt prästerna och församlingarna. Tanken är att redogörelsen klargör den diskussion som förs i kyrkan om vad ändringen i äktenskapslagen innebär.

Biskopsmötet gav redogörelse om kyrkans äktenskapssyn

Med anledning av att en ny äktenskapslag träder ikraft 1.3.2017 har kyrkomötet i november 2015 bett biskopsmötet göra en redogörelse till församlingarna och prästerna om kyrkans syn på äktenskapet och alla människors omistliga värde. Den nya lagstiftningen ändrar inte på kyrkans nuvarande äktenskapssyn.

Biskop Jari Jolkkonen: Vi måste bygga ett Finland där alla områden utvecklas jämlikt

I sitt tal vid biskopsmötets öppnande i Joensuu på tisdagen lyfte biskop Jari Jolkkonen upp de utmaningar regionen står inför. – Vi måste bygga ett sådant Finland där man uppskattar lokala kulturer och där alla områden utvecklas jämlikt.

Användarenkät

Läs mera >

UNG VUXEN I VASA Vasasvsvart

Läs mera >

BÖN Vasasvsvart

Läs mera >